POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

Dokumentasjon

 

RAPPORTERINGSSKJEMA FOR LABORATORIEDIAGNOSER (Virus, Mycoplasma pneumoniae og Chlamydia) Månedsmeldingene for laboratoriediagnoser baseres på en frivillig samarbeidsordning mellom medisinske mikrobiologiske avdelinger i Norge. Ordningen har pågått siden 1969. Hensikten med rapporteringen har vært å tjene som et bidrag til overvåkingen av infeksjoner i befolkningen, spesielt ettersom mange typer infeksjoner ikke er meldepliktige til MSIS. Dessuten har det vært gitt informasjon vedrørende diagnostikk av interessante kasus og tilfeller hvor laboratoriediagnosen byr på spesielle utfordringer eller problemer på baksiden av skjemaet. Rapporten utarbeides hver måned ved Avdeling for Virologi, Folkehelseinstituttet og distribueres til alle deltakende laboratorier. Rapporter fra de enkelte mikrobiologiske laboratorier for positive funn i gjeldende måned samles etter hvert som de er mottatt og legges inn i regneark for aktuell måned. Laboratoriene har frist til den 15. i etterfølgende måned. Rapportering skal bare skje en gang for samme infeksjon hos pasienten. I en del tilfeller stilles diagnosen med flere enn en av de metoder som er angitt i skjema. Da velges registrering på den metoden som ansees å ha størst betydning for laboratoriediagnosen. Rapportene ble sendt ut til alle deltakende mikrobiologiske laboratorier hver måned. Alle månedsmeldingene ble deretter samlet i et summeringsskjema for det gjeldende år.